Asiantuntijat avuksi - Julkiset tahot

Tähän on koottu julkistahojen ja viranomaisten yhteystietoja, joilta voit kysyä tietoja ympäristöasioissa.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Keski-Suomen ELY-keskus on yksi Suomen 15:sta ELY-keskuksesta. ELY-keskus mm. seuraa ympäristön tilaa ja valvoo ympäristöluvanvaraista toimintaa. Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi kaikkien ELYjen ympäristökasvatustyötä ja tukee ympäristökasvatusta maakunnassa. Myös päätökset ympäristöministeriön vuosittaisista avustuksista ympäristövalistukseen ja -kasvatukseen tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Facebookissa: www.facebook.com/yhteinenymparistomme
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu www.ymparisto.fi tarjoaa monipuolisesti tietoa ympäristön tilasta, luonnonsuojelusta sekä ympäristönsuojelusta.

Kuntien ympäristönsuojeluvastaavat
Kunnat vastaavat paikallistasolla ympäristöasioista. Kuntien tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kuntalaisilleen. Lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin pyritään vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. Kunnan ympäristöasioita hoitavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät kunkin kunnan verkkosivuilta.

Aluearkkitehdit
Aluearkkitehti on kuntien yhteinen kaavoituksen, rakentamisen ohjauksen ja kulttuuriympäristön hoidon asiantuntija. Aluearkkitehdin pääasiallisena tehtävänä on valtioneuvoston asetuksen mukaan kunnan kaavoituksen ja rakentamisen ohjaus.

Aluearkkitehti edistää kuntalaisten osallistumista suunnitteluun, osallistuu rakennuslupien ennakkoneuvontaan ja opastaa kuntalaisia kaavoitusta ja rakentamista koskevissa asioissa. Hän voi olla maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n edellyttämä kunnan kaavoittaja. Toimialueen kunnat (yleensä 2-5 kuntaa) päättävät aluearkkitehdin tehtävistä tarpeidensa mukaan. Kunnat tekevät keskenään sopimuksen aluearkkitehtitoiminnan käynnistämiseksi.


Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo on Jyväskylän kaupungin museo ja Keski-Suomen alueen maakuntamuseo.  Museon tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa lisätä mielenkiintoa, arvostusta ja aktiivista harrastusta alueen kulttuuriperintöä kohtaan ja avata väyliä sen laaja-alaiselle ymmärtämiselle ja kehittämiselle.

Keski-Suomen museo vastaa ainoana antikvaarisena viranomaisena kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta koko maakunnan alueella.  Museo tekee rakennusinventointeja ja -historiaselvityksiä, dokumentointeja, hautausmaa-  ja kirkollisten arvoesineiden inventointeja sekä muinaisjäännösinventointeja, selvityksiä ja tutkimuksia.  Museo antaa myös mm. rakennussuojeluun ja arkeologiaan liittyvää neuvontaa.

Keski-Suomen museo laatii viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään maakunnan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai niiden lähiympäristöä.Keski-Suomen liitto
Maakuntien liitot ovat lakisääteisesti vastuussa alueensa suunnittelusta ja kehittämisestä. Keski-Suomen liitto johtaa aluekehitystyötä maakunnassa ja vastaa alueidenkäytön suunnittelusta. Se ajaa maakunnan etua, edistää maakunnallista yhteistyötä ja toimii yhdessä muiden maakuntien kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä asioissa.


Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja eri asiakasryhmille. Luontopalvelujen prosesseja ovat alueiden hallinta, eräasiat, luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö. Metsähallituksen ylläpitämä verkkopalvelu Luontoon.fi antaa ajantasaiset tiedot retkikohteista ja niiden palveluista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design