Työkalut käyttöön - Strategiat ja suunnitelmat


Yhteinen käsitys - kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto (verkkosivu)

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto tuo ympäristökasvatuksen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet ajan tasalle sekä kuvaa ympäristökasvatuksen kentällä toimivia tahoja ja ympäristökasvatukselle asetettujen tavoitteiden siirtymistä käytäntöön. Sanasto on koottu Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksessa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä hankeavustuksella.

Ympäristökasvatusta ohjaavat strategiat ja ohjelma-asiakirjat

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006 - 2014 (Opetushallitus)
Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston laatima strategia on suunnitelma vahvistaa kestävän kehityksen painoarvoa kasvatuksessa ja koulutuksessa. Strategian toteutumisesta valmistui vuonna 2013 väliarviointi, jossa todettiin sen tavoitteiden olevan edelleen ajankohtaisia.

Kestävä kulutus ja tuotanto -ohjelma (KULTU) (ymparisto.fi)
Kestävä kulutus ja tuotanto -toimikunta julkaisi 2005 ehdotuksen kansalliseksi ohjelmaksi “Vähemmästä enemmän ja paremmin”. Kaikki ohjelman vastuutahot ovat sitoutuneet osaltaan ohjelman kehittämisehdotusten toimeenpanoon. Ohjelma uudistettiin vuonna 2012 ja valtioneuvosto teki siitä periaatepäätöksen kesäkuussa 2013.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 - 2015 (verkkosivu)
Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelma sisältää hallituskauden lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Yksi ohjelman strategisista tavoitteista on, että lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteiskuntavastuuta kantaviksi kansalaisiksi.

Hallitusohjelma. Ympäristö-/KEKE-osaamisen tavoitteet Kataisen hallitusohjelmassa 2011 (esitelmä, pdf)
Voimassa olevassa hallitusohjelmassa on paljon ympäristötietoisuuteen liittyviä tavoitteita. Teema on laajentunut kaikille politiikkalohkoille.

Työkalut käyttöön - Selvitykset

Kestävyyttä katsastamassa - ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin

Selvitys keväällä 2008 tehdystä ympäristökasvatuskyselysta "Kestävyyttä katsastamassa –ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin" on ladattavissa näiltä sivuilta. Lisäksi on saatavana tuloksista koottu diaesitys.

Tämä valtakunnallinen selvitys on tehty Keski-Suomen maakunnallisen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän KYKY:n aloitteesta Kyselyiden tulokset kertovat ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tilasta Suomen peruskouluissa ja lukioissa sekä kuntien koulutoimen panoksista asian edistämisessä. Erityisesti tarkasteltiin kestävän kehityksen kasvatuksen strategioiden asettamien tavoitteiden tämänhetkistä tilannetta. Kyselyiden avulla selvitettiin myös tuen tarvetta ja sisältöjä. Tulokset auttavat suuntaamaan tukitoimia ja edistämishankkeita oikeisiin kohteisiin.

Kasvata, ennaltaehkäise, valvo, korjaa. Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma

Tässä julkaisussa kuvataan syksyllä 2005 toteutetun ympäristökasvatuksen alueellisten yhteistyötilaisuuksien sarjan merkittävimmät havainnot ja toimenpide-ehdotukset, jotka esitetään huomioitavaksi kansallisessa kehittämistyössä. Maakuntaralliksi nimetyt 13 kuulemistilaisuutta toteutettiin ympäristöministeriön ja opetusministeriön aloitteesta. Tavoitteena oli käynnistää ja vahvistaa yhteistyötä paikallisten ja alueellisten ympäristökasvattajien välille.

Työkalut käyttöön - Maakunnalliset suunnitelmat

Koulut ja päiväkodit ympäristökasvattamaan! Suunnitelma kestävän kehityksen kasvatuksen strategioiden toteuttamiseksi päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa Keski-Suomessa

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY laati lehtori Satu Lahden johdolla suunnitelman kansallisten kestävän kehityksen kasvatuksen strategioiden päiväkoteja ja kouluja koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä. Suunnitelma on hyväksytty KYKY:n kokouksessa 4.2.2009.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design